વીતક

હું કહું ન કહું તને કંઈ ફરક ન પડે ચૂપ છું એટલે જ તારા જવા ટાણે
છું દુ:ખી પણ દર્દ તો મારે જ સહેવાનું હૃદયની વાત તો આંખ પણ ન જાણે
સૌ અટવાયા છે ખુદના જ આવેગમાં
કોઈનો ભાવ અહીં બીજા કોણ પ્રમાણે?
કેટલું કઠિન છે ખુદે વણેલું વસ્ત્ર ફાડવું?
તારું જ નામ વણ્યું’તું તાણે ને વાણે

નિસર્ગ આહીર : 25.6.20011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *