તે તું

પારકા ગઢ વચ્ચે પોતીકાપણું થઈ જે વાગે તે તું,
ઘોંઘાટ સૌ શમી જાય પછી અંગત જે જાગે તે તું;
સુખ આપે, સૌંદર્ય આપે, હેત આપે, હૂંફ આપે,
બધું જ બધાને આપીને પણ જે કંઈ ન માગે તે તું;
આમ જોઉં તો સીધીસાદી નમણી રૂપાળી એક છોકરી,
તોય જીવતરનો ઝાઝેરો ભાગ જે લાગે તે તું;
સંબંધમાં તો આશા હોય બેચાર ફૂલોની કે સુગંધની,
જે અનહદ અઢળક અપરંપાર બહેકે બાગે તે તું.

નિસર્ગ આહીર : જુલાઈ ૮, ર૦૦૯.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *