આ ચોમાસે તું

આંખથી ખરેલ સુખ ઝીણી ઝરમર થઈ, સખી
પહેલા વરસાદની ગંધ તારામાંથી વહી, સખી
વરસાદને વરસાદરૂપે જોયો’તો
આજ ધરતીના પિયુરૂપે જોયો
ઢેલ ઢળકતી આવી એમ જ
મોરલાએ નાહકનો ટહુકો ખોયો
આ નદી વહી તારાં-મારાં પગલાંને લઈ, સખી
આઠ માસ ધરતીને આલિંગી
હવે ઝાડવાં નખશિખ નાહ્યાં
કિનારાના પથ્થરને પાણી ચૂમે
કહે, કોણે કોને કેટલાં ચાહ્યાં?
પ્રીત કેવી કે પર્વતની રેતી દરિયે ગઈ, સખી !
આંખથી ખરેલ સુખ ઝીણી ઝરમર થઈ, સખી
પહેલા વરસાદની ગંધ તારામાંથી વહી, સખી

4.7.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *