હશે

આવ, તને ગમે એવો જ અવસર હશે
તારા નામે પર્વ, બીજું બધું પર હશે,
મન પડે તો ખૂલે, નહિ તો હોય બંધ
તારી ઈચ્છાને સમજે એવું જ ઘર હશે,
ઉકેલે તું તો બસ કવિતા જ કવિતા
એકેક શબ્દના સો સો સુંદર થર હશે,
પગલે તારે છલોછલ ને છાલક કંઈ ઊડે
નયનથી નભ લગી નેહનદી સભર હશે,
ઈચ્છા પડે ત્યારે હવાને સ્પર્શી લેજે
હર એકલતામાં મારો લંબાયેલ કર હશે.

નિસર્ગ આહીર : ફેબ્રુઆરી ૧૬, ર૦૦૮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *