સપનું આવ્યું એવું નઠારું

સપનું આવ્યું એવું નઠારું, સખી
તું લઈ ગઈ બધું સુખ મારું, સખી
હું શોધું પ્રેમના ચહેરા ચોતરફ
બધે મળી આવે મુખ તારું, સખી
આકાશ આપે ખાલીપો, ને પૃથ્વી ભાર
તારા સિવાય કોણ છે સારું, સખી ?
મારા ઘરમાં તું કવિતા શી હરેફરે
બીજું તો તારા વિશે શું ધારું, સખી ?
દીવો લઈ શોધવા નીકળ્યો તને
હર દિશામાં મળે અંધારું, સખી
મીઠા સરનામાની શોધ આ સફર
એક ઝરણું મળ્યું તે ય ખારું, સખી

નિસર્ગ આહીર : ર૮ જુલાઈ, ર૦૦૮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *