સખી

સાવ એકલું એકલું લાગે તો મને યાદ કરજે, સખી,
કોરેકોરી તારી ભાત મારા ભરતથી ભરજે, સખી,

સીધીસાદી સમજણ એવી,
બસ, તારા માટે જ છું,
ટીપુંક તારા અષાઢી ટહુકે,
ધોધમાર વરસીશ હું,
પગલે પગલે પ્રેમ પાથરું ધીમાં પગલાં ધરજે, સખી,
સાવ એકલું એકલું લાગે તો મને યાદ કરજે, સખી,

બહુ મીઠું લાગે તારું નામ,
પલપલ હું તો ચાખું છું,
કોઈ વાતે ઓછું ન આવે,
બહુ સંભાળીને રાખું છું,
વહાલ વરસંતા મારે વાદળ તું એક જ ગરજે, સખી,
સાવ એકલું એકલું લાગે તો મને યાદ કરજે, સખી,

યાદ નામે તું માળો ગૂંથે
હું સાચુકલું સગપણ લાવું,
મારા નામની નદી હો,
ધસમસ તારે દરિયે આવું,
નીલબિલ્લોરી નેહનીરે અપરંપાર તરજે, સખી,
સાવ એકલું એકલું લાગે તો મને યાદ કરજે, સખી,

નિસર્ગ આહીર : જુલાઈ ૧૯, ર૦૦૯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *