વો તો નહી

અગર દૂર જાને કી બાત હૈ
મુજે કુછ બતાના નહી
કચ્ચી ઉમર મેં બહુત દર્દ સહા
અબ જ્યાદા સતાના નહી
જિતના દેખના થા દર્પણ મેં
દેખ લિયા, અબ ક્યા?
સબસે પર હૈ તુજસે મેરા રિશ્તા
નયા નાતા જતાના નહી

નિસર્ગ આહીર : 24.6.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *