વેદન

કોઈ જ નવું સંવેદન પ્રવેશ ન પામે ભીતર,
બારણે બેસી તારો ભૂતકાળ પહેરો ભરે છે;
બહેરી છે વસંત કે બાર બાર મહિને સાંભળે,
રોજ ટોડલે બેસી કોયલ નાહક ટહુકા કરે છે;
અકબંધ છાંયડો પાથરવાની પ્રતીક્ષા છે પણ,
રોજેરોજ આયખાનાં પાંદડાં ટપાટપ ખરે છે.

નિસર્ગ આહીર : 15.7.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *