લખી તને

ખૂબ ખુશ થયો એ ક્ષણ પર લખી તને,
શિલાલેખ-શી કાયમી કરી સખી, તને
સાવ સૂનું તો નહોતું નગર પણ
હર રસ્તાની ધારે ઝંખી તને
અર્થ વગરની શી આ આવન-જાવન
કોઈ ગમતું ઉડ્ડયન આપું પંખી, તને
માદક માદક આંખોમાં આ નીલું નીલું શું છે ?
શું નીલબિલ્લોરી કોઈ સાપણે ડંખી, તને ?

નિસર્ગ આહીર : ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ર૦૧૩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *