પ્રેમ-અનુનય

દિલના કોઈક ખૂણે ઘર કરવું છે, કરવા દેને
તારામાં હુંપણું ભરવું છે, ભરવા દેને
હર દૃશ્યના રાજવી જેવો મોભો મારો
સહેજ આંખોમાં તરવું છે, તરવા દેને
પીળું પીળું પાંદ નહીં, કૂંપળરૂપે ખરું
કમોસમી તારે આંગણ ખરવું છે, ખરવા દેને
ફૂલ, શ્રીફળ, મેવા; જેવી જેની શક્તિ-ભક્તિ
મારે સપનું ચરણે ધરવું છે, ધરવા દેને
મોક્ષ મારો બે નીલી નીલી આંખોમાં ઝૂરે
થાય કે અંદર ડૂબી મરવું છે, મરવા દેને

નિસર્ગ આહીર : ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ર૦૧૩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *