પ્રિય

સૌની સાથે જ છે છતાં બધાથી પર તું, પ્રિય,
લે આ સંબંધ ખાલી કર્યો, એને ભર તું, પ્રિય;
કદી ન હો તારો પંથ પથરાળ ને પીડાદાયક,
સપનાંઓનું સરવર ભર્યું એમાં તર તું, પ્રિય;
સાચા સગપણમાં કોઈ બંધન નહિ, નહિ આજ્ઞા,
તારી લીલા જોવાની મજા, ફાવે તે કર તું, પ્રિય;
મારે અંગે ઊગી કોની આ પ્રેમલ પગલાંછાપ ?
અંદર ઊતરી જોયું તો કરે હરફર તું, પ્રિય;
મને થાય કે સુખના આખેઆખા દરિયા આપું,
ખોબો ધર, આંખો ધર કે અંતર ધર તું, પ્રિય.

નિસર્ગ આહીર : જુલાઈ ૮, ર૦૦૯.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *