પલપલ

ખબર નથી કે કેમ કરું છું,
પલપલ તને પ્રેમ કરું છું;
એવી તો તું કેવી ઝાકળ,
હુ જાણું નહિ ને મન ઝીલે,
એકવાર મેં આંખે રોપી
ને તું કાયમ મારામાં ખીલે,
મારા ભવમાં તને જ ભરું છું,
પલપલ તને પ્રેમ કરું છું;
નસેનસ નદી શી ભરું,
તારા નામે દરિયો સ્થાપું,
તારે જો વરસવું છે તો,
આખું ચોમાસું તને આપું,
હું આખેઆખો તને ધરું છું,
પલપલ તને પ્રેમ કરું છું;
તારે ચહેરે ચાંદો ચણે
ચાહત ચણ નાખે છે,
ચારેય દિશા ચાહક
ચપટી ચપટી ચાખે છે,
હું તો આકંઠ તને ચરું છું,
પલપલ તને પ્રેમ કરું છું.

નિસર્ગ આહીર : જુલાઈ ર૪, ર૦૦૯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *