તુમ હી હો જૈસે

તેરે વો નઝારેં મેરે લહુ મેં મિલ ગયે જૈસે સંગ તેરે રાત મેં ભી ફૂલ ખિલ ગયે જૈસે
આહટ તેરી, મેરે કાનો ને યૂં પહની હૈ
તેરે ઘર મેં ભી ચલે તું, મુઝે સુનાઈ દે
મિલું તુઝે તો બારિસ હોતી હૈ મદ્ધમ પર સદિયોં સે બાદલ સી હૈ મીરે સીને મેં
ગાલ તેરે છૂ લું તો સિતારેં હિલ ગયે જૈસે
તેરે વો નઝારેં મેરે લહુ મેં મિલ ગયે જૈસે
કભી કભી તુઝે તેરે ઘર મેં બૈઠી સોચકર
મૈં સોચું, મુઝે હી દીવાર બના લું
તન્હાઈ તેરી સહી નહિ જાયે મુજસે હર દિશા કો તેરા હી ચહેરા બના દું દૂર તું જાયે તો લગે હજારોં દિલ ગયે જૈસે તેરે વો નઝારેં મેરે લહુ મેં મિલ ગયે જૈસે

નિસર્ગ આહીર : 4.7.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *