જીવતરનો ઝાઝેરો

જીવતરનો ઝાઝેરો ભાગ તારા નામે, વાતો કહી એ તો વહી ગઈ પવનમાં
તો ય પલ પલનું રૂપ લહેરાય આ સામે;
સખી, કંઈ માગ્યું નથી ને માગવું નથી જેટલો આપી શકાય બસ પ્રેમ આપું,
મેં કદી લખ્યું ન તારું નામ ક્યાંય
પણ પ્રત્યેક શ્વાસે પર્વ જેમ સ્થાપું,
તવ પંથે પંડ આ પરમ પદ પામે;
જીવતરનો ઝાઝેરો ભાગ તારા નામે.

નિસર્ગ આહીર : 30.6.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *