ઈચ્છા તો કર

અહીં આવવાની જરા ઈચ્છા તો કર
શકય હોય તો થોડાં પગલાંય ભર
હું જાણું કે તારી આંખમાં સપનાંની સાંકળ દીધી છે
તું ધારીને જુએ પણ નજરે તો અમાસની રાત પીધી છે
આંસુ નહિ તો કાજળરૂપે આંખથી ખર
અહીં આવવાની જરા ઈચ્છા તો કર
કોઈ સંદેશો નથી તારો કોઈ રૂપે તોય શકયતા વાવું છું
હરેક પળે હું જ ટપાલી થઈને મારે આંગણે આવું છું
મારી દશા ન સહી ખાલી દિશા તો ભર
અહીં આવવાની જરા ઈચ્છા તો કર
નથી માગતો હું સુખ, આપી આપીને તું આપેય કેટલું ?
આપ તો આપ આકાશમાં આકાશની જગ્યા હોય એટલું
કહું એટલું કે ‘હું’ એટલે ‘તું’ નામનું ઘર
અહીં આવવાની જરા ઈચ્છા તો કર

માર્ચ ૧૪, ર૦૧૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *